You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

GDPR

INTEGRITETSPOLICY
Sandberg Sweden AB värnar om dig som kund och hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar väl hänsyn till din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in från dig, hur vi använder uppgifterna, dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

PERSONUPPGIFTER OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER.
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bild, köphistorik etc. En behandling av personuppgifter är allt som görs med uppgifterna, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, eller radering.

SÅ HÄR ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTER.
Vi använder personuppgifter för att bedriva vår verksamhet och leverera våra produkter och tjänster. Vi använder även dessa för att skapa en bättre upplevelse på hemsidan samt för att informera dig om ditt konto och produkter. Dessutom använder vi personuppgifter för marknadsföringsaktiviteter och för att visa mer relevanta annonser om våra produkter.

Sandberg Sweden behandlar personuppgifter för att tillhandahålla relevant innehåll på hemsidan, sandbergsweden.com och för att säkerställa att innehåll på hemsidan presenteras effektivt på din dator eller mobil. Behandlingen är nödvändig för att tillhandahålla information och tjänster på hemsidan. De personuppgifter som behandlas är information om hur du interagerar med oss, t.ex. hur du använder våra tjänster, svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, enhetsinformation, t.ex. IP-adress, webbläsarinställningar, operativsystem, nationella inställningar och språkinställningar. Personuppgifterna sparas i 36 månader.

Sandberg Sweden AB behandlar personuppgifter i syfte att tillhandahålla användarkonto på hemsidan som ger tillgång till olika tjänster som nyheter, inspiration och erbjudanden, inbjudningar till exklusiva event, samt digital köphistorik. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och födelsedatum, kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress, telefonnummer och postadress, inloggningsinformation, t.ex. lösenord och liknande säkerhetsinformation som används för kontoåtkomst, samt köphistorik, t.ex. produkter, ordervärde och kvitton. Personuppgifterna bevaras tills du som kund väljer att avregistrera dig. Köphistorik kan bevaras längre om det är nödvändigt enligt lag.

Sandberg Sweden AB behandlar personuppgifter i syfte att sälja produkter i webshopen, för att administrera beställningar och leveranser samt hantera reklamations- och garantiärenden. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och köp inte genomföras. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer, kontaktuppgifter, t.ex. postadress, telefonnummer och e-postadress, samt köpinformation, t.ex. beställda produkter och ordersumma. Personuppgifterna bevaras tills köpet har genomförts, inklusive leverans och betalning, och för en tid om 36 månader därefter i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Sandberg Sweden behandlar personuppgifter i syfte att sälja produkter i vår butik, t.ex. för att administrera köp, beställningar och betalningar. De personuppgifter som kan komma att
behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. telefonnummer, betalningsinformation såsom kreditkortsinformation och köpinformation, t.ex. beställda produkter och ordersumma. Personuppgifterna bevaras tills köpet har genomförts, inklusive leverans och betalning, och för en tid om 36 månader därefter i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Sandberg Sweden AB behandlar personuppgifter i syfte att förebygga och utreda brott mot företaget, t.ex. för att kunna hindra och utreda hot, stölder och inbrott i vår butik. De personuppgifter som behandlas är videoinspelningar från kamerabevakning som kan komma att sparas i upp till 1 år.

Sandberg Sweden AB behandlar personuppgifter i syfte att förbättra produkter, t.ex. för att hantera garantier, reklamationer, samt för produktutvecklingsarbete. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att tillhandahålla felfria produkter. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, köpinformation, uppgift om köptidpunkt, artikelnummer och ärendet i sig. Personuppgifterna bevaras under ärendehanteringstiden och för en tid om 36 månader därefter för att kunna svara på ärendet ifall det dyker upp följdfrågor från kund om hur ärendet hanterades.

Sandberg Sweden AB behandlar personuppgifter i syfte att hantera kundtjänstärenden, t.ex. för att kommunicera med dig och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst eller i andra digitala kanaler (inklusive sociala medier) och utreda klagomål- och supportärenden. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av hantera kundtjänstärenden. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer, kontaktuppgifter, korrespondens med dig och köpinformation, t.ex. uppgift om köptidpunkt, artikelnummer och klagomålet eller ärendet i sig. Personuppgifterna bevaras under ärendehanteringstiden och för en tid om 36 månader därefter för att kunna svara på ärendet ifall det dyker upp följdfrågor från kund om hur ärendet hanterades.

Sandberg Sweden AB behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser som att följa tillämplig lagstiftning, t.ex. bokföringslag och GDPR. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. adress, köpinformation, t.ex. köptidpunkt, artikelnummer och ordersumma. Personuppgifterna sparas enligt bokföringslagen i 7 år.

Sandberg Sweden AB behandlar i syfte att marknadsföra våra produkter och för att kommunicera relevant information till dig. De personuppgifter som behandlas är t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer. Personuppgifterna bevaras under kundförhållandet eller tills du meddelar att du inte längre vill motta sådan kommunikation.

SÅ SAMLAS KUNDUPPGIFTER IN.
Vi tar emot vissa personuppgifter direkt från dig, exempelvis när du skapar ett konto, prenumererar på ett nyhetsbrev, anmäler dig till ett evenemang, köper en produkt eller kontaktar oss för kundservice. Vi samlar in en del av personuppgifterna genom att registrera hur du interagerar med vår hemsida, bl.a. med hjälp av Cookies.

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER OCH ANLEDNINGAR TILL ATT VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER
Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till andra företag. Vi överför till, eller delar dina personuppgifter med, utvalda mottagare om det är nödvändigt för ändamålet för vilket
informationen har samlats in, till exempel för att tillhandahålla en produkt eller tjänst som du har begärt.

Sandberg Sweden AB delar dina personuppgifter med leverantörer eller underleverantörer för att fullgöra avtal gentemot dig och för andra syften som framgår av denna integritetspolicy. Vi delar dina personuppgifter med företag som hjälper oss med marknadsföring och IT-tjänster. När du tillhandahåller personuppgifter för ett köp delar vi dessa med banker och andra leverantörer av betalningstransaktioner och finansiella tjänster. Vi anlitar även företag för att tillhandahålla leverans av produkter som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. Vi kan likaså komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

SÅ HÄR KAN DU KONTROLLERA DINA PERSONUPPGIFTER.
Du kan få tillgång till alla dina personuppgifter som samlas in av Sandberg Sweden AB genom att kontakta oss på customerservice@sandbergsweden.com. Där kan du begära rättelse eller borttagande av uppgifterna.
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål om någon av följande förutsättningar gäller:

SÅ LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER.
Vi sparar dina personuppgifter i en form som möjliggör identifiering av dig endast så länge som är nödvändigt för ändamålen med behandlingen. Vi sparar även dina personuppgifter för andra ändamål, som exempelvis bokföring, åtgärder mot bedrägerier eller penningtvätt. För dessa ändamål sparas personuppgifterna endast så länge som är nödvändigt för ändamålen eller vad som krävs enligt tillämplig lag.

Du har rätt till radering av dina personuppgifter:
Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de behandlades
Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke
Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för detta ändamål
Om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt
Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Sandberg Sweden AB kan likväl vägra att följa en begäran om radering när personuppgifterna behandlas av följande skäl:
För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet
För att uppfylla en rättslig förpliktelse
För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
I dessa fall tillser vi att de personuppgifter vi behandlar eller är skyldiga att lagra inte längre används för andra ändamål.

Rätt att göra invändningar: Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på Sandberg Sweden AB berättigade intressen. I så fall får vi inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandlingar: Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av deras användning.

Vi behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingarna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och begär att vi därför inte ska radera dem.

Om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter kan du begära begränsning av behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl till att behandlingen upphör.

Om behandlingen har begränsats i enlighet med något av alternativen ovan får vi endast, utöver lagring, behandla personuppgifterna med ditt samtycke, eller behandla dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.

Dataportabilitet: Du har rätt att få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig i de fall behandlingarna grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part. En annan förutsättning är att överföringen är tekniskt möjlig.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet: Du kan formation om hur du ska utöva dina rättigheter eller inge klagomål om behandling av dina personuppgifter genom att kontakta tillsynsmyndigheten i ditt hemland.

SÅ ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA LIKNANDE TEKNIKER
Sandberg Sweden använder cookies och liknande tekniker på sin hemsida för att underlätta insamling av data. Cookies är små textfiler som överförs till din enhet. Webbplatsen använder två olika typer av cookies: tillfälliga cookies som endast lagras temporärt och försvinner när du stänger ned din webbläsare, och varaktiga cookies som sparas till framtida besök. Vi använder cookies för att analysera prestanda för webbplatsen, anpassa den efter dina önskemål och för att analysera din användning av tjänsterna. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Webbplatsens funktionalitet är till viss del beroende av tillfälliga cookies, exempelvis för att underlätta navigeringen på webbplatsen och i nätbutiken. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare eller din enhet för att hantera användningen och omfattningen av cookies. Använd hjälpfunktionen i din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du ändrar dessa inställningar. Du kan exempelvis välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Observera att vissa funktioner på vår webbplats inte fungerar optimalt om du blockerar eller raderar cookies.

KONTAKT
Sandberg Sweden AB
Box 5255
102 46 STOCKHOLM
Sverige
+46 8 679 90 20
customerservice@sandbergsweden.com
Org. nr; 556061–6921

Senast uppdaterad 1 December 2021